કેપટાઉનમાં પાણીની તંગી, ટીમ ઇન્ડિયાને બે મિનિટથી વધારે ન નાહવાનું ફરમાન

LATEST PHOTOS