પાકિસ્તાન ફિક્સિંગ કરીને ફાઈનલમાં પહોંચ્યું છે, પાકિસ્તાનના જ ક્યા ધુરંધર ક્રિકેટરે કર્યો આ દાવો ?

LATEST PHOTOS