દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા, કયા-કયા શહેરમાં અનુભવાયા આંચકા, જાણો વિગત
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા, કયા-કયા શહેરમાં અનુભવાયા આંચકા, જાણો વિગત

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 વાગેની આસપાસ ભૂંકપના આંચકા અનૂભવ્યા છે. ભૂંકપના