‘વિકાસ નહીં પણ વડાપ્રધાન અને મુખ્યમંત્રી ગાંડા થયા છે’: કોંગ્રેસના કયા નેતાએ આપ્યું વિવાદી નિવેદન?

LATEST PHOTOS