સુરતઃ પરીણિતાને પોતાના મેનેજર સાથે જ બંધાયા સંબંધ, કરવા માગતી હતી લગ્ન પણ............

LATEST PHOTOS