સુરત: સાવકા પિતાએ પુત્રીને કેટલામાં વેચી દીધી, સ્થાનિક લોકોએ કેવી રીતે છોડાવી, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS