ગોધરાકાંડ પછી ગુજરાતમાં હિન્દુત્વના ચહેરા તરીકે ઉભરેલા ક્યા હિંદુન્વાદી નેતા ભાજપ છોડીને શિવસેનામાં જોડાયા?

LATEST PHOTOS