‘અમે નરેન્દ્ર મોદીને પ્રેમ કરીએ છીએ પણ કેટલાક લોકોના કારણે અમને ભાજપથી નફરત છે’ ક્યાં લાગ્યા આવા પોસ્ટરો

LATEST PHOTOS