'જિલ્લા પંચાયતમાં જમીનો NA કરવાના અમે પૈસા લેતા ને બધા ભાગ પાડતા', ભાજપના ક્યા નેતાએ નફ્ફટાઈથી કરી કબૂલાત ?

Tuesday, 9 January 2018 11:06 AM

‘જિલ્લા પંચાયતમાં જમીનો NA કરવાના અમે પૈસા લેતા ને બધા ભાગ પાડતા’, ભાજપના ક્યા નેતાએ નફ્ફટાઈથી કરી કબૂલાત ? 

LATEST VIDEO