ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ભાજપના કાર્યકરને આંતરીને બેફામ ધોયો, જુઓ વીડિયો

Friday, 23 February 2018 11:57 AM

ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ભાજપના કાર્યકરને આંતરીને બેફામ ધોયો, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO