સંઘે ચૂંટણીટાણે જ એવું કેમ કહ્યું કે પાટીદારોને અનામત મળવી જોઇએ? હાર્દિકે આવું કેમ કહ્યું? જુઓ વીડિયો

Monday, 13 November 2017 2:27 PM

સંઘે ચૂંટણીટાણે જ એવું કેમ કહ્યું કે પાટીદારોને અનામત મળવી જોઇએ? હાર્દિકે આવું કેમ કહ્યું? જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO