છોટાઉદેપુરઃ પાણીની સમસ્યાથી પીડાતા હરખોડના લોકો જાતે ખોદી રહ્યા છે કૂવો, જુઓ વીડિયો

Wednesday, 14 March 2018 11:51 AM

છોટાઉદેપુરઃ પાણીની સમસ્યાથી પીડાતા હરખોડના લોકો જાતે ખોદી રહ્યા છે કૂવો, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO