શિન્ઝો અબેએ ગુજરાતીમાં શું બોલીને કરી ભાષણની શરૂઆત? જુઓ વીડિયો

Thursday, 14 September 2017 10:33 AM

શિન્ઝો અબેએ ગુજરાતીમાં શું બોલીને કરી ભાષણની શરૂઆત? જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO

 

Recommended