પરેશ ધાનાણીને વિપક્ષના નેતા બનાવવા મુદ્દે કોળી સમાજના પ્રમુખે શું કહ્યું? જુઓ વીડિયો

Tuesday, 9 January 2018 12:45 PM

પરેશ ધાનાણીને વિપક્ષના નેતા બનાવવા મુદ્દે કોળી સમાજના પ્રમુખે શું કહ્યું? જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO