સુરતના પોશ વિસ્તારોમાં પણ ATM ખાલીખમ, લાઈનો લગાવ્યા પછી લોકોને નથી મળતી કેશ, જુઓ વીડિયો

Tuesday, 17 April 2018 10:54 AM

સુરતના પોશ વિસ્તારોમાં પણ ATM ખાલીખમ, લાઈનો લગાવ્યા પછી લોકોને નથી મળતી કેશ, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO