પાટીદાર અનામતની માંગણી સાથે હાર્દિકની આગેવાનીમાં અમદાવાદથી નીકળી સોમનાથ સંકલ્પ યાત્રા, જુઓ વીડિયો

Thursday, 14 September 2017 12:09 PM

પાટીદાર અનામતની માંગણી સાથે હાર્દિકની આગેવાનીમાં અમદાવાદથી નીકળી સોમનાથ સંકલ્પ યાત્રા, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO