પરેશ રાવલને લોકોએ તતડાવ્યા, 'તમે ચાર વર્ષે દેખાયા, લોકસભાની ચૂંટણી આવી એટલે પાછા આવ્યા'

Wednesday, 14 February 2018 11:42 AM

પરેશ રાવલને લોકોએ તતડાવ્યા, ‘તમે ચાર વર્ષે દેખાયા, લોકસભાની ચૂંટણી આવી એટલે પાછા આવ્યા’

LATEST VIDEO