ડિપોઝિટ ભરવા માટે ભરતસિંહે પાકિટમાંથી બે-બે હજારની નોટો કાઢતાં કોંગ્રેસના નેતાઓએ શું કહ્યું?

Monday, 12 March 2018 2:27 PM

ડિપોઝિટ ભરવા માટે ભરતસિંહે પાકિટમાંથી બે-બે હજારની નોટો કાઢતાં કોંગ્રેસના નેતાઓએ શું કહ્યું?

LATEST VIDEO