આતંકવાદને પ્રોત્સાહિત કરતાં 10 લાખ ટ્વીટર એકાઉન્ટ બંધ કરાયા

LATEST PHOTOS