અમેરિકામાં બરફનું વાવાઝોડું, 1000 ફ્લાઇટ્સ રદ, 23 કરોડ લોકો અસરગ્રસ્ત

LATEST PHOTOS