ચંદ્રગ્રહણના દિવસે જન્મ થવો અશુભ નથી, ફેસબુકના CEO ઝુકરબર્ગ છે તેની મિસાલ

LATEST PHOTOS