પાકિસ્તાન: 6 વર્ષ બાદ પોતાના ઘરે પહોંચતા રડી પડી મલાલા

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 31 March 2018 8:51 PM

LATEST PHOTOS