આ દેશના રાષ્ટ્રપતિને ‘શોપિંગ’ કરવું ભારે પડ્યું, આપવું પડશે રાજીનામું

LATEST PHOTOS