લંડનમાં એલીનૉર સાયક્લૉનનો આતંક, 40 ફૂટ ઉંચા મોજા ઉછળ્યા, 150 લોકો ઇજાગ્રસ્ત

LATEST PHOTOS