પાકિસ્તાનનું આતંકી એકાઉન્ટ બંધ, અમેરિકાએ $255 મિલિયનની મિલિટ્રી મદદ રોકી

LATEST PHOTOS