ડેટા લીક મામલે ફસાયેલા ઝકરબર્ગ બોલ્યા, કહ્યું ભારતની ચૂંટણીમાં અમે FBનો દુરપયોગ નહીં થવા દઇએ

LATEST PHOTOS